Project

Bloody Code(Xuese Cangqiong | 血色苍穹) (Completed)

Deadly Response(Jue Ming Xiang Ying | 绝命响应) (Completed)

Douluo Dalu(Unrivaled Tang Sect | 斗罗大陆 - 绝世唐门)(Ongoing)

Dream Tower(Meng Ta: Xue Mi Cheng | 梦塔 - 雪谜城) (Completed)

Galaxy Devastators(Beng Huai Xing He | 崩坏星河) (Completed)

Lord of the Universe(Wanjie Shenzhu | 万界神主) (S1 Completed, S2 Ongoing)

Snow Eagle Lord(Xue Ying Ling Zhu | 雪鹰领主) (S1 Completed, S2 Ongoing)

Spirit Sword Sovereign(Ling Jian Zun | 灵剑尊 第一季) (S1,S2 and S3 Completed, S4 Ongoing)

Jue Shi Wu Hun(Peerless Martial Spirit | 绝世武魂) (Ongoing)

Liu Xing Huan Jian | 流星幻剑) (Ongoing)

Son of Eden(Chu Feng: Yi Dian Zhi Zi) | 雏蜂 伊甸之子) (Ongoing)

I Am A Great God(Da Shen Xian) | 我是大神仙) (Ongoing)

Star Martial God Technique(Xing Wushen Jue) | 星武神诀) (Ongoing)

Spirit of the Book(Shu Ling Ji) | 书灵记) (S1 Completed, S2 Ongoing)

Chronicles of Everlasting Wind and Sword Rain(Xian Feng Jian Yu Lu) | 仙风剑雨录) (Ongoing)

Tian Huang Zhan Shen | 天荒战神) (Ongoing)

Martial Master(Wushen Zhuzai) | 武神主宰) (Ongoing)

God of Ten Thousand Realms(Wan Jie Fa Shen) | 万界法神) (Ongoing)

Swallowed Star(Tunshi Xingkong) | 吞噬星空) (Ongoing)